Moure’s per Barcelona: opinions que cal tenir en compte

L’Ajuntament de Barcelona està redactant un nou Pla de Mobilitat per als propers quatre anys. El projecte preveu canvis substancials que afecten tant la gent que viu a Barcelona com les persones que accedeixen a aquesta ciutat. El RACC vol ser veu activa en aquest procés de participació i per això fa uns mesos us preguntem la vostra opinió.

Vau respondre més de 2.950 persones, principalment de Barcelona ciutat, encara que també un 30% de persones éreu de la Regió Metropolitana. I aquestes són les conclusions:

El sistema de transport més habitual:

Entre les persones que viuen a Barcelona, al voltant del 50% es desplacen en transport públic urbà o a peu, i especialment les persones joves (menors de 25 anys) i les majors de 65. En general, el tren és el transport públic més utilitzat per la gent jove i per les persones que viuen a la Regió Metropolitana de Barcelona, i es constata un ús important del vehicle privat que augmenta amb l’edat i també amb la distància respecte Barcelona. Entre les persones que viuen a la Regió Metropolitana, l’ús del vehicle privat supera el 66%, mentre que els que viuen més enllà, el fan servir en més del 70% dels casos.

moure's per Barcelona

La valoració dels mitjans de transport:

El que pitjor valoren els ciutadans és la congestió de circulació que hi ha a Barcelona. Un 46% dels enquestats la consideren dolenta i un 10% molt dolenta. El segueixen la circulació de motos, que un 50% també creu que és dolenta o molt dolenta; la gestió de la càrrega i descàrrega i els carrils bici, que un 40% valora negativament. Per contra, el 50% creu que el transport públic funciona bé i només un 25% posa mala nota a les voreres.

Sobre les propostes de millora que fa l’Ajuntament:

La que rep més suport (més del 75%) és la de segregar els carrils bici dels cotxes i els vianants. Una majoria també valora positivament els carrers d’ús exclusiu per a vianants, una nova xarxa ortogonal d’autobusos i la creació d’estacions que centralitzen els autobusos interurbans. Els carrers amb límit de velocitat de 30 km i els carrils VAO per accedir a la ciutat no aconsegueixen arribar al 40% d’acceptació.

Moure’s per Barcelona per als vianants:

Restringir l’ús del transport privat en favor del transport públic i els vianants és un dels temes més controvertits i genera opinions per a tots els gustos. Un 27% ho veuen útil i un 26% hi estan en contra. Pel que fa als vianants, rep major acceptació l’ampliació de les voreres que restringir carrers o zones als vehicles.

Per a les bicicletes i el transport públic:

El que els ciutadans consideren més útil és l’extensió de la xarxa de carrils bici i la implantació de sistemes antirobatori de bicicletes (73%). També rep un bon suport l’ampliació dels carrils bici, mentre que la promoció de la bici elèctrica no aconsegueix una majoria. En transport públic, més del 90% dels enquestats veu útil o molt útil renovar la flota d’autobusos per vehicles menys contaminants.

Per al vehicle privat i les mercaderies:

Encara que la regulació de la càrrega i la descàrrega i promocionar la renovació dels vehicles comercials per altres no contaminants reben molt bona acceptació (més del 80%), les mesures proposades per al vehicle privat, en general, no reben suport. La restricció dels cotxes en carrers no principals i la reducció de carrils o places d’aparcament són mal valorades. Només la proposta de reduir les motos estacionades a les voreres és acceptada per un 45%.

Sobre els suggeriments que hauria de fer el RACC:

Els més ben valorats són:

  • Millorar el transport públic abans de restringir el pas de cotxes (més del 90%).

  • Promoure aparcaments gratuïts a les estacions de tren de rodalia (més del 90%).

  • Regular l’ús de les bicicletes amb accions perquè circulin correctament i amb sistemes per deixar les bicis de forma segura.

  • Transformar la flota de transport públic amb vehicles menys contaminants.

  • Restringir el pas de camions grans per la ciutat.

Sobre les obres en curs i la seva afectació:

Les que reben més bona valoració són l’ampliació de les voreres del carrer Balmes i la millora dels laterals del Passeig de Gràcia.

Moltes gràcies a tots per respondre! Amb aquestes opinions, el RACC acabarà de definir un posicionament per poder col·laborar en aquest procés participatiu que afecta tantes persones que ens desplacem a i per Barcelona.

Sense respostes