En marxa la campanya de la Renda 2019

Aquest 1 d’abril s’ha iniciat la campanya de la Renda 2019 malgrat la crisi del coronavirus, un aspecte que no ha modificat el calendari per a la presentació de les declaracions i les autoliquidacions tributàries.

Segons dades oficials, les devolucions ascendiran a 10.000 milions d’euros, amb tres de cada quatre declaracions a retornar. Després de la publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE), es va informar que la campanya durarà fins al pròxim 30 de juny i com que el 88% es faran on-line, els contribuents podran rebre les devolucions a partir del 3 d’abril. Aquestes dades poden consultar-se al calendari del contribuent.

Calendari Renda

Com i quan fer la declaració?

 • A través del programa Renda Web o l’APP de l’Agència Tributària disponible en Android  i IOS.
 • De l’1 d’abril al 30 de juny.
 • Des de l’1 d’abril es podrà presentar la declaració de l’IRPF 2019 per internet o telèfon.
 • Atenció en oficina a partir del 13 de maig.
 • El termini finalitza el 30 de juny, excepte per als que tinguin resultat a ingressar i vulguin domiciliar el resultat, avançant-se la data en aquest cas al 25 de juny.
 • Els contribuents que vulguin fraccionar el pagament hauran de realitzar el segon abonament abans del 5 de novembre.

Quins canvis hi ha per a la renda 2019?

Per a aquest exercici s’ha creat un gravamen especial sobre determinats premis de loteries i apostes (ONCE i Creu Roja), quedant exempts els d’import íntegre igual o inferior a 20.000 euros.

A més, a fi de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb rendes més baixes (de fins a 12.450 euros), s’ha augmentat en un 10% el mínim exempt del contribuent, que passa dels 5.550 als 6.105 euros. També es modificaran els trams alts de la taula, de manera que el tipus marginal del 23,5% que fins ara s’aplicava a partir dels 120.000 euros, passa a aplicar-se a partir dels 90.000. A més, es crea un nou tipus d’impost del 24,5% per als imports entre els 120.000 i els 175.000 euros.

APP Renda

Qui ha de presentar la declaració?

Els contribuents amb rendiments íntegres superiors a 22.000 euros procedents d’un mateix pagador o els que hagin percebut 14.000 de diversos pagadors (excepte els assenyalats en l’article 96.3 de la llei de l’IRPF), quan la suma de les quantitats procedents del segon i següents superin la xifra de 1.500 euros anuals.

També s’està obligat quan es percep una pensió compensatòria del cònjuge o anualitats d’alimentació no exemptes, quan el pagador dels rendiments del treball no tingui obligació de retenció o quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Deduccions i exempcions principals

D’entre la multitud de possibilitats per aconseguir deduccions i exempcions en la Renda 2019, destaquem les de major aplicabilitat a la major part dels contribuents:

 • Quotes d’afiliació sindical, política i col·legial.
 • Indemnitzacions obligatòries per acomiadament de fins a 180.000 €, amb l’obligació de desvincular-se de l’empresa durant els 3 anys següents.
 • Es manté la deducció estatal en els lloguers per a contractes signats abans de l’1 de gener de 2015, tenint en compte que totes les regions –excepte Múrcia– mantenen deduccions per al lloguer amb altres requisits.
 • Deducció per adquisició d’habitatge habitual, únicament per a pagaments i compres anteriors a gener de 2013. Si el 2019 es perceben quantitats retornades per la clàusula sòl de les hipoteques, s’ha de corregir l’esborrany.
 • Haver treballat a l’estranger pot tenir algunes exempcions.
 • Famílies nombroses.
 • Famílies amb membres amb alguna mena de discapacitat i renda anual de menys de 8.000 €.
 • Deduccions per creació de noves empreses.

Quina documentació ens pot demanar Hisenda per a la renda 2019?

Encara que pot no ser necessari, en cas de revisió o dubte, l’Agència Tributària podria sol·licitar-nos algun tipus de documentació per acreditar-ne o certificar-ne la veracitat. Els documents més freqüents són aquests:

 • DNI o llibre de família.
 • Número de compte bancari.
 • Quotes per afiliacions a sindicats, partits polítics o col·legis professionals.
 • Referència cadastral de l’habitatge.
 • Còpia de l’escriptura de compra o de l’escriptura d’hipoteca d’habitatge habitual.
 • Certificat de rendiments del treball.
 • Certificat bancari sobre aportació a Plans de Pensions.
 • Rendiments del capital mobiliari.
 • Documents necessaris per practicar deduccions.
 • Rebut de l’Impost sobre Béns immobles (IBI).

L’Agència Tributària ha habilitat els números de telèfon 901 33 55 33 i 91 554 87 70 (de 9 a 19 h i de dilluns a divendres) per resoldre qualsevol dubte i facilitar la informació necessària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *